Wat wij doen

Goede afspraken

U maakt zich zorgen wie uw financiële zaken regelt als u zelf niet meer in staat bent daarover te beslissen. Of u heeft een dierbaar persoon onder uw hoede en maakt zich zorgen wie deze taak uitoefent als u dat zelf niet meer kunt. Of misschien bent u alleen op zoek naar iemand die toezicht houdt en een controlerende functie heeft ten aanzien van de taken die u aan derden hebt uitbesteed.

(Levens)executele

 

De meeste mensen kunnen zich wel een voorstelling maken van het belang van goede afspraken als ze er zelf niet meer zijn. Deze afspraken worden opgenomen in een testament en regelen wat er met uw persoonlijke bezittingen en vermogen moet gebeuren bij uw overlijden. Het testament regelt de laatste wil van de overledene en legt hiermee de wensen en afspraken van de erflater vast.

Maar hoe zit dat als u tijdens levens wilsonbekwaam wordt? Er kan immers een situatie ontstaan waardoor u niet meer in staat bent uw wil te bepalen. Bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of ongeval. U kunt het uitaard aan uw omgeving overlaten te beslissen wat er dan verder moet gebeuren. U kunt dit echter ook voor zijn door uw wensen vast te leggen in een zogenaamd levenstestament.

Levenstestament

Gevolmachtigde

In een levenstestament verleent u een volmacht aan een vertrouwenspersoon op basis waarvan de gevolmachtigde u bij leven kan vertegenwoordigen. Bovendien geeft u de nodige aanwijzingen over de voor u van belang zijnde onderwerpen. De akte wordt door een notaris opgesteld waardoor de datum en uw wilsbekwaamheid vaststaan. De akte wordt geregistreerd in een centraal register.

Het levenstestament biedt ook de mogelijkheid vast te legen wie bewindvoerder over uw vermogen moet worden wanneer u door ziekte uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Mogen er bijvoorbeeld schenkingen worden gedaan? Wie mag de bankzaken regelen? Of, naar welk verpleegtehuis wilt u en wie mag daarover beslissen ? Daarbij kunt u in overleg met uw arts tevens laten vastleggen of u wel of niet behandeld wilt worden bij een levensbedreigende aandoening.

De gevolmachtigde kan alle rollen tegelijk vervullen, dat wil zeggen uw wensen en het beleid uitvoeren op het gebied van uw financiën, medische aangelegenheden en familiaire kwesties, maar ook een speficifieke rol. In het laatste geval heeft u per rol een gevolmachtigde aangesteld.

Niet alleen voor privépersonen maar ook voor ondernemers kan het levenstestament van belang zijn. Voor het geval u door een onverwachte gebeurtenis (tijdelijk of blijvend) geen leiding kunt geven aan de onderneming, kunt u vastleggen wie op dat moment uw zakelijke belangen mag behartigen.

Naast de gevolmachtigde kunt u ook een toezichthouder in het levenstestament benoemen. De gevolmachtigde legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de toezichthouder over het beleid dat de gevolgmachtigde namens u heeft gevoerd.

Wij kunnen voor u en uw naasten de rol van executeur, levensexecuteur en toezichthouder vervullen.