Financieel advies en support bij overlijden

Na het overlijden moeten er allerlei zaken geregeld worden.
Zaken waar uw hoofd niet naar staat op zo’n moment, maar die wel vergaande consequenties kunnen hebben als u niet tijdig actie onderneemt of de verkeerde beslissing neemt. Dit betreffen zaken van financiële, juridische en fiscale aard zoals:

Testament
Voordat u de uitvaart regelt, is het belangrijk na te gaan of er een testament is opgemaakt. In een testament wordt onder andere geregeld wie de uitvaart verzorgt en staan de wensen van de overledene nader beschreven. Ook blijkt uit een testament wie de erfopvolgers bij overlijden zijn. Als u niet over een testament beschikt kunt u deze opvragen bij uw notaris of bij het Centraal Testamenten Register. Wanneer er geen testament is opgemaakt zal het wettelijk erfrecht van toepassing zijn. Volgens de wet zijn de langstlevende en de kinderen de erfopvolgers in de eerste groep. Daarna volgen de ouders en broers en zussen van de overledene (tweede groep). Tot de derde groep behoren de neven en nichten en alle overige niet eerder genoemde erfopvolgers.

Was het vroeger gebruikelijk één soort testament te kiezen, thans worden er steeds vaker combinatietestamenten of keuzetestamenten opgesteld. Deze testamenten leggen niet op voorhand het soort testament vast, maar bieden de erfgenamen achteraf voor een testamentuitvoering te kiezen, die voor de erfopvolgers de meest gunstige is. Om te kunnen beoordelen welk testamentuitvoering de meeste voordelen biedt, is een totaalinzicht in de persoonlijke en financiële situatie van de klant noodzakelijk. In de praktijk zullen dit doorgaans de financieel planner of estate planner, de accountant en de notaris zijn. De estate planner zal alle zaken vanuit privé en de accountant vanuit de onderneming benaderen. De notaris zal de juridische afwikkeling verzorgen en de boedel afwikkelen. Samenwerking tussen deze disciplines is essentieel om tot een in het belang van de klant afgestemd advies te komen.

Verklaring van erfrecht
Aan de hand van het testament of de wettelijke verdeling zal de notaris een verklaring van erfrecht opstellen. Deze verklaring is noodzakelijk omdat uit dit document blijkt wie handelings- en beschikkingsbevoegd zijn na het overlijden.

Huwelijkse voorwaarden
In de huwelijkse voorwaarden kunnen bepalingen opgenomen zijn, die consequenties kunnen hebben voor (de omvang van) het nagelaten vermogen of voor de uitkeringen bij overlijden. Zo kunnen er in het samenlevingscontract, de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden allerlei bedingen zijn opgenomen. Denkt u daarbij aan een periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding bij overlijden.
Deze voorwaarden betreffen afspraken tussen de eerststervende en de langslevende en gaan voor de bepalingen die in een testament zijn opgenomen.

Overlijdensuitkeringen
Wanneer er kapitaal tot uitkering komt bij overlijden is het belangrijk te weten op welke
wijze u deze kapitalen kunt aanwenden. De meest voorkomende is de overlijdensrisicodekking die in verband met de hypotheek op de eigen woning is afgesloten. Doorgaans zullen de rechten van dit soort verzekeringspolissen aan de bank verpand zijn. De praktijk leert dat dit soort uitkeringen doorgaans automatisch op de hypotheek worden afgelost met alle gevolgen van dien. Als financieel planner of estate planner zullen wij echter eerst willen beoordelen

 • Of aflossen vanuit successie-oogpunt wenselijk is (in verband met de woning die onbelast in de nalatenschap valt)
 • Welke consequenties dit heeft als u in de toekomst een andere woning koopt (in verband met de bijleenregeling)
 • Of aflossen op de hypotheek gunstiger is dan aflossen op andere kredieten
 • Welke consequenties dit voor uw inkomen heeft (u kunt de uitkering namelijk ook aanwenden als aanvulling op uw inkomen)
 • Of u voldoende financiële buffers heeft
 • Welk percentage u aan hypotheekrente betaalt en dit willen vergelijken met het netto rendement op sparen of beleggen (in het kader van vermogensadvies)
 • Etc.

Nabestaandenpensioen
Wat krijgt u aan nabestaandenpensioen als uw partner komt te overlijden? Als u partner een ouderdomspensioen via de werkgever of in eigen beheer (ondernemer) heeft opgebouwd zal het nabestaandenpensioen doorgaans 70 % van dit pensioen bedragen.
Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een algemene nabestaandenuitkering via de overheid (ANW). Verder kunnen er lijfrentepolissen tot uitkering komen, waarvoor u een direct ingaaande lijfrente zult moeten aankopen.

Dit soort voorzieningen worden niet belast voor het successierecht. Wel worden deze uitkeringen geïmputeerd op de vrijstelling van de langstlevende voor het successierecht (pensioenimputatie). De vrijstelling na imputatie kan echter nooit minder bedragen dan € 155.930 voor de langstlevende. De pensioenimputatie voor kinderen is vanaf 2010 vervallen.  
Het geheel aan nabestaandenvoorzieningen kan daarom niet los gezien worden van het vermogen dat bij overlijden beschikbaar komt. Tot slot kan de successieheffing een behoorlijke aanslag op uw vermogen zijn.

Hypotheekschuld en andere leningen
Welke schulden blijven er over na het overlijden? Als er een kapitaal bij overlijden tot uitkering komt kan aflossen op de hypotheekschuld en/of andere schulden een optie zijn. Wij zullen in dat kader beoordelen of het gunstiger is om de schulden af te lossen danwel gunstiger is om het vermogen in box 3 te beleggen (sparen of beleggen). Wat gunstiger is hangt onder meer af van:
 • Te betalen netto hypotheekrente en/of rente op andere schulden en eventueel aflossingsverplichtingen
 • Netto besteedbaar inkomen na overlijden en in de toekomst (pensioendatum)
 • Wens in de toekomst een andere woning te kopen
 • Netto rendement op uw beleggingen in box 3
 • Resterende looptijd rente-aftrek
 • Hoogte eigenwoningforfait
 • Wens om financiële armslag te hebben
 • Hoogte van de successieaanslag
 • Etc.
Het herstructureren van de hypotheek en/of schulden behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken of het mogelijk is de schulden te bundelen en gunstiger condities en voorwaarden met uw bank of verzekeraar af te spreken.

Waardering van de onderneming
Veel ondernemers realiseren zich niet, dat wanneer zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn en overlijden, feitelijk hun onderneming staken. Het ondernemingsvermogen behoort immers ook tot het gemeenschappelijk vermogen. Het overlijden heeft tot gevolg, dat de onderneming voor de helft wordt gestaakt, waardoor er afgerekend zal moeten worden over de stakingswinst. Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap is deze stakingswinst belast voor de inkomstenbelasting.

Bij een besloten vennootschap behoren de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen. Onder bepaalde voorwaarden leidt het overlijden in tegenstelling tot een onderneming voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden niet tot een vervreemding voor de belastingdienst. Hierdoor hoeft er in principe fiscaal niet afgerekend te worden over de meerwaarde van deze aandelen. Vanzelfsprekend kunnen de erfgenamen wel kiezen voor afrekening. Of afrekenen interessant is zal per situatie beoordeeld moeten worden.

De wet biedt zowel bij de onderneming voor de inkomstenbelasting als bij de besloten vennootschap mogelijkheden om de inkomstenbelastingheffing uit te stellen.

Daarnaast kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is in het leven geroepen om de opvolging bij overlijden niet te frustreren. De successiebelasting kan het vermogen van de (opvolgend) ondernemer behoorlijk aantasten en hiermee de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is het ondernemingsvermogen onder voorwaarden grotendeels vrijgesteld van erfbelasting.

Aangifte voor het successierecht
Wanneer er overeenstemming is over de waardering van de activa en passiva en de omvang van de nalatenschap is vastgesteld, kan er aangifte voor de successie worden gedaan. De aangifte dient uiterlijk 8 maanden na het overlijden te zijn gedaan, tenzij de aangifte termijn is verlengd. Bij complexere nalatenschappen (bijvoorbeeld omdat er internationaal vermogen of een onderneming bij betrokken is) zal de aangiftetermijn doorgaans verlengd moeten worden.

Werkwijze
Afhankelijk van uw situatie kunnen wij door de langstlevende danwel door de erfgenamen gezamenlijk worden ingeschakeld. In het adviestraject zullen wij alle adviseurs (waaronder de notaris, de accountant, de huisbankier en tussenpersoon) betrekken.

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en bedoeld ter kennnismaking en om uw wensen en behoeften te inventariseren en analyseren. Als u na dit gesprek ervan overtuigd bent, dat u uw belangen door ons wilt laten behartigen, spreken wij met u een vervolgtraject af. Niet onbelangrijk zijn de kosten van dit vervolgtraject. Door onze kennis en ervaring, kunnen wij vooraf een goede inschatting geven van het aantal uren dat wij nodig hebben. Bij onze declaratie voegen wij bovendien een specificatie van de werkzaamheden, die wij voor u verricht hebben. Onze keuze om op basis van uurtarief te werken is een bewuste keuze. Alleen dan kan naar onze mening een advies onafhankelijk en in uw belang zijn.


Onderstaand de voordelen op rij
 • deskundig allen zijn gecertificeerde planner (FFP) of gespecialiseerd als estateplanner;
 • ervaring waardoor vooraf een inschatting van het aantal uren
 • kwaliteit en tijdsbesparing advies, uitvoering en coördinatie van alle adviezen/contacten zijn in één hand;
 • 1 loket één contactpersoon in het hele traject;
 • onafhankelijk wij worden uitsluitend door de klant betaald en ontvangen geen beloning van derden (zoals banken en verzekeraars);
 • klant centraal het belang van u als klant staat voorop.